Zajištění nezávadnosti vody z hlediska organické analýzy

Přirozenou složkou vod jsou organické látky. Jejich koncentrace závisí na charakteru zdroje vody. Vyšší obsah těchto látek je v povrchových vodách a představuje ho skupina látek nazývaná humínové sloučeniny. V podzemních zdrojích vody, zvláště pokud jsou správně zajištěné proti průniku povrchových vod, jsou tyto hodnoty minimální.

Koncentrace organických látek se vyjadřuje několika způsoby. Hlavním ukazatelem je tzv. chemická spotřeba kyslíku stanovená titrací manganistanem (CHSKMn). Druhým ukazatelem je pak hodnota rozpuštěného organického uhlíku DOC.

Při stanovení CHSKMn (chemické spotřeby kyslíku) se na koncentraci organických látek ve vodě usuzuje podle množství oxidačního činidla, které se za určitých podmínek spotřebuje na jejich oxidaci. Přítomnost těchto látek ve vodě se projevuje například nažloutlým zbarvením, a i  když jsou ve své podstatě nezávadné, poskytují substrát pro mikrobiologický rozvoj jak v samotném zdroji vody, tak v rozvodném řadu a domovních instalacích daného objektu. Na velkých úpravnách pitných vod jsou tyto látky odstraňovány koagulací a následnou filtrací, pro domovní účely lze tento stupeň nahradit sorpcí na aktivním uhlí. Primárně je však nutné provést sanaci zdroje vody a domovních rozvodů a současně eliminovat případné zdroje znečištění z nejbližšího okolí vodního zdroje. Tím se zabrání případnému znečištění vody ve studni infiltrací povrchových nečistot.

Ve vodách, kde jsou zachovány limitní koncentrace zmíněných ukazatelů, však mohou být překročeny hodnoty ukazatelů speciální organické analýzy. Hlavním takovým představitelem jsou pesticidy (např. desethylatrazin). Tyto sloučeniny, dříve celoplošně aplikované na zemědělskou půdu, jsou přípravky a prostředky určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců a  k ochraně rostlin či skladových zásob. Nejvíce se pesticidy uplatňují v zemědělství. Při jejich průniku do podzemních vod však mohou ohrozit lidské zdraví.

Z hlediska úpravy vody je možné všechny tyto látky sorbovat na aktivním uhlí. Tento sorbent má pórovitou strukturu a díky velkému specifickému povrchu (400 – 1500 m2/g) může adsorbovat široké spektrum látek. Navrhované technologické komplety pracují ve zcela automatickém režimu, jejich regenerace spočívá v protiproudém promytí a nakypření náplně.