Snížení obsahu ŽELEZA A MANGANU na vyhovující koncentraci ve zcela automatickém režimu

Vysoké koncentrace železa a manganu způsobují značné potíže v provoze vodního hospodářství – zákal, rez, zabarvení, mastné skvrny na hladině vodního zdroje apod.

Odstranění železa a manganu se provádí průtokem vody přes filtrační zařízení se specielní náplní. Volba náplně závisí nejen na obsahu železa a manganu v upravované vodě, ale rovněž na dalším chemickém složení vody. Nabízenými filtračními materiály jsou Clack MTM® americké společnosti Clack Corporation a dále pak od německé společnosti EVERS materiál EVERZIT® N (pro odstranění železa) a EVERZIT® Mn (pro odstraňování manganu).

Nabízené technologické komplety s vysokou účinností separace železa a manganu nabízíme v několika variantách. S regenerací filtrační náplně vyměnitelným způsobem (pro nízké koncentrace uvedených těžkých kovů), i s poloautomatickou, nebo zcela automatickou regenerací filtrační náplně přímo v místě provozu instalovaného zařízení.

Filtrační technologické komplety s manuelním, nebo poloautomatickým režimem obsluhy jsou vhodné pro rekreační objekty se sezónním provozem a nižší odběrovou kapacitou upravované vody. Jednotlivé kroky regenerace filtrační náplně se provádějí manuelním posunem ovládacího pákového systému do příslušných poloh regeneračních stupňů. Technologické filtrační komplety se zcela automatickým provozem a tedy i regenerací filtrační náplně po vyčerpání její pracovní kapacity dodáváme v široké škále kapacitních variant. Celý program regenerace filtrační náplně je řízen elektronicky, nebo elektromechanicky v nastaveném režimu provozu instalovaného zařízení.

Široký sortiment nabízených technologických kompletů umožňuje využít úpravu vody odželezování a odmanganování v jednotlivých domácnostech v rodinných domcích, rekreačních zařízení i pro zásobování obecních a městských vodovodů.

Charakteristika filtračních materiálů:

Clack MTM®

Clack MTM® je granulované filtrační médium pokryté vrstvou oxidu manganičitého. V technologii úpravy vod je využíváno pro snižování koncentrace železa, manganu a sulfanu. Princip spočívá v oxidaci železa a manganu a tím jejich převedení z roztoku do nerozpustné formy, která je zároveň zachytávána. Z filtračního lože je usazenina následně odstraňována promytím upravenou vodou.

Výhodou oproti běžným technologiím je především schopnost samotného média zajistit oxidační potenciál bez nutnosti kyslíku v širokém rozsahu pH. Další předností jsou pak nízké tlakové ztráty při průtoku ložem při zachování vysoké filtrační kapacity, snížení energetických nároků na čerpání díky nižší hmotnosti média a tím nižších potřebných průtočných rychlostí, či dlouhá životnost materiálu.

Při snížení oxidační kapacity MTM® je potřeba provést regeneraci slabým roztokem manganistanu draselného (KMnO4). Pro běžnou regeneraci postačí 1,5 až 2 g KMnO4 na jeden litr MTM® (to odpovídá 1,5 - 2 kg/m3). Pro uvedení nového lože do provozu je nutné materiál promýt a ujistit se, zda lehčí částice média neunikají mimo filtr.

Regenerace filtračního lože může být prováděna diskontinuálně nebo kontinuálně, a to jak již zmíněným roztokem manganistanu draselného, tak také za použití chloru a následně manganistanu. Při provozování průběžné regenerace působí MnO2 jako katalyzátor oxidační reakce a zároveň jako tlumič pro případ přebytku KMnO4 proti jeho možnému průniku dál do systému. V případě používání dalších chemikálií, se kterými následně přijde MTM® do kontaktu, je nutné provést důkladné testování, zda nemůže docházet ke snižování účinnosti při odstraňování železa, manganu či sulfanu.

EVERZIT® N

Everzit® N je antracit těžený z hloubky okolo 1500 m. Zdroje v nejsevernějším německém uhelném ložisku jsou dostatečné pro zajištění antracitu výborné kvality pro několik dalších desetiletí. Zvláště příznivé geologické procesy formovaly antracit se speciální strukturou. Zcela přírodní produkt ve své původní formě, Everzit® N, je používán pro filtraci pitné vody. Splňuje všechny požadavky německé legislativy na ochranu lidského zdraví.

Everzit® N slouží při filtraci vody přes gravitační nebo tlakové filtrační zařízení k  odstraňování suspendovaných látek a zákalu při úpravě pitných i odpadních vod. Používán také bývá při úpravě bazénových vod.

Výhody:

 • vysoká odolnost proti abrazi
 • výborná separace filtračních vrstev při zpětném promývání
 • nízká tendence ke shlukování
 • žádná adheze ke sráženému železu, vápníku nebo manganu
 • žádné uvolňování kyseliny křemičité nebo těžkých kovů do vody
 • spolehlivá funkčnost při hodnotě pH od 3 do 12
 • vysoká retenční kapacita pro pevné sloučeniny
 • nízké tlakové ztráty
 • nízká počáteční filtrační odolnost
 • dlouhé filtrační cykly
 • vysoká filtrační rychlost
 • lepší kvalita filtrátu
 • nižší četnost promývání
 • menší požadavky na prostor
 • EVERZIT® Mn nemusí být regenerován například roztokem manganistanu draselného

EVERZIT® Mn

EVERZIT® Mn je filtrační materiál na základě směsi oxidů, který se v technologii vody používá k odstraňování rozpuštěného železa a manganu. Aktivní povrch tohoto filtračního materiálu usnadňuje oxidaci zmíněných prvků ve vodě s obsahem kyslíku a vzniklé vločky hydratovaných oxidů jsou následně snadno odfiltrovatelné. V důsledku toho, že je CO2 rezistentní a schopnost EVERZITu® Mn spolehlivě separuje Mn i při velmi nízkých hodnotách pH, může odmanganování probíhat bez nutnosti zvýšení hodnoty pH. Filtrační materiál EVERZIT® Mn neobohacuje pitnou vodu žádnými sloučeninami a vyhovuje požadavkům na materiály přicházející do styku s  potravinami a zbožím denního použití.

Výhody:

 • spolehlivé odstranění manganu při hodnotě pH od 6,5
 • v porovnání s doposud známými postupy je voda odmanganována samovolně
 • EVERZIT® Mn nemusí být regenerován například roztokem manganistanu draselného
 • vysoká účinnost při minimální době zdržení a vysokých filtračních rychlostech
 • EVERZIT® Mn je pro CO2 nepropustný

MANGANESE GREENSAND

Speciální filtrační materiál GREENSAND je také určen k eliminaci železa a manganu z vody. Je vyroben aktivací glaukonitického zeolitu síranem manganatým a manganistanem draselným. Jeho povrch obsahuje vyšší oxidy manganu, které autokatalyticky oxidují železo a mangan na nerozpustné oxidy.
Oproti materiálu BIRM nemusí voda obsahovat rozpuštěný kyslík. Pro regeneraci náplně používáme manganistan draselný.