Odstranění URANU specielním sorbentem a zajištění celé technologie v souladu s  právními předpisy

Pro zjišťování jednotlivých přírodních radionuklidů ve vodě byly proto českou legislativou zavedeny 2 skupinové ukazatele - tzv. celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta. Teprve při překročení některého z uvedených ukazatelů je nutné zjišťovat obsah jednotlivých radionuklidů ve vodě. Jedním z těchto přírodních radionuklidů je uran. Koncentrace tohoto prvku v podzemních vodách závisí na charakteru geologického podloží. Limitní koncentrace uranu byla s rokem 2010 podle metodického pokynu hlavního hygienika České republiky k provedení stanovení nejvyšší mezní hodnoty uranu v pitné vodě, čj. OVZ-32.4-19.4.2007/13199 ze dne 16. 4. 2007 s nížena z 30 µg/l na 15 µg/l. Odstraňování tohoto radionuklidu z vody je náročná a nákladná záležitost, zvláště vzhledem k problémům souvisejících s  likvidací vznikajícího odpadu. Firma Inform Consult Aqua s.r.o. se sídlem v Příbrami jako jediná česká firma nabízí technologii pro úpravu vod s výskytem uranu pracující na bázi iontové výměny speciálním ionexovým materiálem. Současně s instalací technologie zajišťujeme zabezpečení provozu v souladu s platnou legislativou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky a po vyčerpání kapacity ionexu jeho výměnu a ekologickou likvidaci ve státním podniku DIAMO, odštěpný závod Správa uranových ložisek. Instalovaná technologie je v provozu již na několika lokalitách, největší z nich ve Vrchotových Janovicích.

Provoz úpraven vod s instalovanou technologií snižování koncentrace uranu podléhá oproti ostatním technologiím svou charakteristikou pod legislativu vydanou Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.