Odstranění ARSENU, ANTIMONU, BERYLIA, CHROMU, MOLYBDENU, HLINÍKU, NIKLU a dalších látek specielními sorbenty bez produkce technologických pracích vod s odstraňovanou látkou

Arsen se hojně vyskytuje v zemské kůře, většinou jako sulfid, nebo ve formě arseničnanů a arsenidů. Do vody se dostává rozpouštěním minerálů a rud, z odpadních vod a spadů. V provzdušněných vodách se vyskytuje v pětimocné formě, v sedimentech v redukčních podmínkách ve formě trojmocné. Vyšší hodnota pH zvyšuje koncentraci rozpuštěného arsenu ve vodě. Arsen je známý karcinogen, který vyvolává rakovinu kůže …… NMH – nejvyšší mezná hodnota = 0,01 mg/l …… Vyhl. č. 252/2004 Sb.

Antimon je toxický těžký kov, jehož zvýšené dávky působí fatálně, nízké koncentrace mění chemii krve. Ve vodě je redukován, nebo oxidován dle hodnoty pH. Váže se na nerozpuštěné látky, bakteriální aktivitou se uvolňuje do ovzduší. V sedimentu je antimon vázán na extrahovatelné železo a hliník. Geochemicky se podobá arsenu …… NMH – nejvyšší mezná hodnota = 0,005 mg/l …… Vyhl. č. 252/2004 Sb.

Berylium jako kov alkalických zemin je složkou běžných minerálů. Ve vodách bývá koncentrace berylia obvykle nízká, cca pod 2 µg/l Br. Zvýšené koncentrace vznikají působením kyselých dešťů na horniny, spadem ze spalování určitých druhů paliv, z činností metalurgických závodů nebo jaderně energetických zařízení. Hlavní příjem berylia do lidského organismu je potravou, voda přispívá asi 2%. Z hlediska lidského zdraví lze zařadit berylium mezi karcinogenní látky. Nejvyšší mezná hodnota dle Vyhl. č. 252/2004 Sb. je 0,002 mg/l Br.

Pro separaci arsenu, antimonu, berylia a dalších látek z upravované vody nabízí naše firma Inform Consult Aqua s. r. o. prioritní technologii, která využívá vynikajících sorpčních vlastností granulovaného produktu, dodávaného pod obchodním názvem GEH.

Jedná se o zcela nový sorbent na bázi hydroxidu železa o zrnitosti 0,3 – 2,5 mm, který lze použít jednorázově – prakticky pro provozovatele v bezodpadové technologické formě.

Podmínkou pro optimální průběh separace arsenu z upravované vody je hodnota pH 6,0-6,5 – tedy v kyselé oblasti. Upravovaná voda je tedy většinou nejdříve okyselena formou dávkování potravinářské kyseliny solné.

Po vyčerpání sorbční kapacity se tento materiál ukládá jako pevný odpad, jehož celkový objem má řádově vyšší obsah vody než odvodněné neutralizační kaly. Při separaci odstraňované látky z upravované vody se nepoužívají žádné chemikálie. Výměnu filtrační náplně, včetně ekologické likvidace nasyceného sorbentu smluvní firmou, zabezpečuje v plném rozsahu dodavatelská firma ICA s. r. o. Příbram. Prací technologická voda neobsahuje sorbovanou látku, ta zůstává vázána v sorbční hmotě.

Po vyčerpání pracovní kapacity filtrační náplně s obchodním názvem GEH se tato vymění za novou (zajišťuje naše firma ICA s. r. o. Příbram) a celý cyklus úpravy vody se opakuje.

Hygienický atest pro pitnou vodu byl tomuto preparátu udělen ve Spolkové republice Německo, Velké Británii, USA a Japonsku. Hygienický atest pro pitnou vodu byl sorbentu GEH udělen hygienickými orgány pro Českou republiku v roce 2002.

Uvedenou technologii ve smyslu odstranění arsenu, antimonu, berylia, chromu, molybdenu, hliníku, niklu a dalších látek z pitné vody realizuje v České republice výhradně firma Inform Consult Aqua s. r. o. Příbram ve všech příslušných modifikacích (viz. užitný vzor udělený firmě Inform Consult Aqua s. r. o. Příbram pro ČR).